Wtorek, 20 lutego 2018, Dziś są imieniy: Leona, Ludomiła, Lubomira

Przedsiębiorczość

Sonda

Czy podoba Ci się portal?

Zobacz wyniki ankiety

Loading ... Loading ...


Współpracujemy:
Sandry Brdy Gmina Chojnice

Statut

STATUT SOŁECTWA LICHNOWY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- statutu Gminy Chojnice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chojnice z dnia 30. XI. 2002r., Nr IV/23/2002 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 6 z dnia 6. II. 2003r),
- niniejszego statutu.

§ 2
Teren działania sołectwa obejmuje obszar i mieszkańców miejscowości:
Lichnowy, Chojnaty.

§ 3
1. Organami sołectwa są:
- zebranie wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
- Sołtys – jako organ wykonawczy. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka.
2. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje ślubowanie złoży nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez używanie w dalszej części statutu określenia „zebranie wiejskie” należy rozumieć „zebranie mieszkańców sołectwa”.

§ 4
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby związane z sołectwem, a nie posiadające czynnego prawa wyborczego.

II. ZADANIA SOŁECTWA

I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 5
Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności:
1. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa.
2. Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
5. Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
6. Troska o zieleń i środowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw mających charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

§ 6
Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę, i granice, nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

§ 7
Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydowania w następujących sprawach:
1. Własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych lub majątkowych zwanych mieniem komunalnym.
2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, jego odwołania oraz przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej.
3. Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym sołectwu na podstawie § 13 statutu Gminy.
4. Ustalania potrzeb sołectwa i przedkładania do 15 września każdego roku budżetowego wniosków do budżetu Gminy na rok następny.
5. Rozdziału środków finansowych będących w jego dyspozycji.
6. Podejmowania czynów społecznych.
7. Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwa.
8. Uchwalania programów działania.
9. Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za poprzedni rok.
10. Realizacji zadań określonych w § 5 niniejszego statutu.

§ 8
Zebranie wiejskie wyraża opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
- planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
- planu zagospodarowania wsi,
- projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
- przepisów prawa miejscowego.

III. KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 9
Do kompetencji Sołtysa należy:
1. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. Prowadzi dokumentację sołectwa.
3. Przewodniczy Radzie Sołeckiej.
4. Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną osobę do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwały organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa.
6. Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym związane.
7. Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o taką opinię wystąpi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.
10. Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o klęskach żywiołowych.
12. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtysowi przysługują diety.
Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.
2. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania ze środków własnych sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez ustawę o finansach publicznych.
5. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów sołectwa.

IV. ZASADY ZWOŁYWANIA

I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 10
1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez:
a) Sołtysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady Sołeckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno być zwołane najpóźniej terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.

§ 11
1. O ile przepisy nie stanowią inaczej:
- dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa,
- uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem § 18, prowadzi Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.
2. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 13
W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 14
1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
- datę, miejsce, godzinę i termin zebrania,
- liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór protokolanta zebrania,
- nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
- stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
- zatwierdzony porządek obrad,
- sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
- przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków,
- podjęte na zebraniu uchwały,
- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§ 15
1. Protokół powinien być w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

V. WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 16
1. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada Sołecka liczy 5 osób.

§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Wójt Gminy bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, następnie zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje się odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa.

§ 18
Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy, który określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

§ 19
1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość osób uczestniczących.
Informacja o drugim terminie zebrania winna być podana w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory postanawia o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
2. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
- przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący zebrania.

§ 21
1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku.
4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Nieważne są głosy na kartkach:
- całkowicie przedartych,
- innych niż ustalone w ust. 5,
- na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie mniej 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. W wypadku nie spełnienia przez żadnego z kandydatów określonego wyżej wymogu, przeprowadza się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.
8. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady Sołeckiej.
9. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą ilością głosów.

§ 22
1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich.
2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Wniosek określony § 22, ust. 1, pkt a, powinien zawierać uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku zwołuje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.
3. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.
4. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą sami złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnacja musi być dokonana na piśmie. Rezygnacja w powyższym trybie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu jawnym.

§ 23
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § § 19 i 20.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na zebraniu wiejskim.

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA

§ 24
1. Rada Gminy może oddać mienie komunalne w zarząd powierniczy dla sołectwa lub określić zasady, na podstawie których Wójt Gminy przekaże mienie w zarząd sołectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować rozwiązaniem zarządu powierniczego przez Radę Gminy w drodze uchwały.

§ 25
Rada Gminy podejmuje uchwały o mieniu komunalnym przekazanym sołectwom, po uzyskaniu opinii organów sołectwa.

§ 26
Dochodami sołectwa są:
- środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na realizację zadań sołectwa,
- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
- dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu.

§ 27
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesiąca po zatwierdzeniu budżetu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym są dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upoważnienia przez Radę Sołecką.
4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

§ 28
1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie tych organów.

VII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 29
1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w budżecie Gminy.
3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
4. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na rzecz innego podmiotu.

§ 30
1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane ustosunkować się do uchwał i opinii organów sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizację.
3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie określone w pkt 1-2, gdy narusza on istotne interesy mieszkańców.
4. Wójt Gminy badając sprzeciw może:
- uznać jego zasadność,
- w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołectwa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy sołectwa.

§ 32
Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.

§ 33
Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie uchwały Rady Gminy o nadaniu statutów.

©2012 przez lichnowy.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero Sp. z o.o. - www.chojnice.it Liczba odwiedziń strony: