Niedziela, 21 stycznia 2018, Dziś są imieniy: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

Przedsiębiorczość

Sonda

Czy podoba Ci się portal?

Zobacz wyniki ankiety

Loading ... Loading ...


Współpracujemy:
Sandry Brdy Gmina Chojnice

Kalendarium

KALENDARIUM WSI LICHNOWY

24.08.1338
Pierwsza wiadomość o Lichnowach

XIII lub I poł. XIV w.
Wydzielenie parafii Lichnowy z parafii Chojnice.

04.03.1363
Za zgodą wielkiego mistrza Winryka von Kniprode, komtur tucholski Zygfryd von Gerlachsheim wznowił przywilej Lichnów gdyż poprzedni zaginął w czasie pożaru. Odbiorcą dokumentu – w którym określono powinności podatkowe wobec zakonu oraz czas ich uiszczania –był sołtys lichnowski Gerard Bösilborg. Wieś ta posiadała 85 łanów na prawie chełmińskim, z tego pleban dzierżył cztery łany, a sołtys dziewięć. Za 72 łany mieszkańcy musieli płacić zakonowi krzyżackiemu czynsz w pieniądzu i naturze.

24.06.1405
W Tucholi, komtur tucholski Henryk non Streifen nadał Mikołajowi Brunckow wiatrak w Lichnowach na prawie chełmińskim. W dyplomie określono powinności podatkowe wobec zakonu wynikające z nadania oraz czas ich uiszczania.

30.09.1420
Burmistrz i rajcy chojniccy sprzedali Piotrowi i Mikołajowi wiatrak położony koło Lichnów za 50 grzywien i roczny czynsz w postaci dwóch łasztów oraz grzywny płaconej kwartalnie. Zastrzeżono jednocześnie, że kolejna sprzedaż młyna mogła nastąpić tylko za wiedzą Rady Miejskiej.

17.07.1449
W Człuchowie wielki mistrz Konrad von Erlichshausen nadał Henrykowi Swentener z Chojnic dwa łany w Lichnowach

1494
Król polski Jan Olbracht zaświadczył, że starosta tucholski Mikołaj Kościelski zastawił Lichnowy i Granowo swojemu zięciowi Janowi Baranowskiemu za posag w wysokości 600 grzywien należny jego córce Dobrochnie. Ponadto Jan Olbracht na prośbę Mikołaja Kościelskiego zezwolił na zastawienie za 265 florenów węgierskich wsi Ostrowite chorążemu bydgoskiej chorągwi Janowi Karnowskiemu z Gnojna i Jaśkowi z Grabi.

XVI w
przez nieznany okres parafią rządzi predykant luterski

1578
Lustracja dóbr starostwa tucholskiego. Do proboszcza należą 4 włóki ziemi, jedna włóka jest kościelna

1588
W parafii pastor luterski (przyp. luterański).

????
Niedługo po tym roku parafia jest znów katolicka

1617
Wcielenie parafii Sławęcin – założonej przez krzyżaków przed 1368r. Kościół uzyskuje status filialnego

1653
Wizytacja Trebnicy. Opisany kościół jako w “pruski mur” zbudowany.

10.05.1857
wystawiony został dokument odpustowy rzymski (kopia) dla uroczystości św. Jadwigi i św. Rocha

1863
Początek budowy nowego kościoła z cegły w stylu gotyckim, z wysoką wieżą

1866
Zakończenie budowy kościoła

17(19).07.1866
poświęcenie kościoła przez X. sufragana Jeschke.

15.05.1867
Wystawiono dokument odpustowy rzymski (oryginał) dla bractwa szkaplerznego

ok. 1870
pierwsza szkoła w Lichnowach

08.06.1877
Zerwanie wieży kościelnej przez grom.

1878
Odbudowanie wieży.

01.01.1927
Lichnowy przyłączono do dekanatu chojnickiego

1928
W obrębie parafii mieszka katolików (Polaków 477, Niemców 1416), ewangelików 8, adwentystów 7, ogółem 1908 osób. Komunikujących jest 1344 osoby

23.03.1933
W państwie polskim weszła ustawa znosząca gminy jednowioskowe i wprowadzająca pojęcie gminy zbiorowej. Tym samym w powiecie chojnickim funkcjonowały odtąd dwie gminy miejskie , czyli Chojnice i Czersk oraz dziewięć gmin wiejskich: Brusy, Brzeźno Szlacheckie, Chojnice , Czersk , Karsin, Konarzyny Leśno i Rytel. Nadto w powiecie zlpkalizowano102 gromady wiejskie oraz 534 miejscowości.

14.02.1945
wyzwolenie Lichnów przez Armię Radziecką

02/03.1945
radziecki aparat bezpieczeństwa –NKWD, wspomagany przez swój polski odpowiednik w postaci UB, aresztował prewencyjnie setki młodych mężczyzn na terenie powiatu chojnickiego. Po wstępnym przesłuchaniu umieszczano ich najczęściej w miejscach odosobnienia, a później kierowano do obozów zbiorczych, z których wywożono ich w głąb Związku Radzieckiego, do obozów pracy. najczęściej zsyłano ich do trzech głównych miejsc pobytu: na pogranicze litewsko-łotewskie, do okręgu moskiewskiego oraz w rejon Czelabińska na Uralu. Pobyt ich na wschodzie trwał od kilku miesięcy do kilku lat. Ostatni z nich wrócili do Polski w 1949 r. w ten sposób służba bezpieczeństwa oczyszczała tzw. przedpole do wprowadzenia w regionie systemu komunistycznego, gdyż uważano, że to młode pokolenie może w sposób konspiracyjny prowadzić działalność antysystemową. Szacuje się, że wgłąb Związku Radzieckiego z terenu chojnickiego zostało deportowanych w ten sposób ok.1200 osób, z czego 137 uznano za śmiertelne ofiary wywózki, a jedynie 224 rozpoznano imiennie.

20.03.1945
zakończono formowanie w powiecie gmin i sołectw, co miało zapowiadać normalizację życia publicznego i społecznego. Do pełnienia swych funkcji powołani zostali m.in. Wójt Chojnic – Eustachy Kapeluszny.

20.03.1945
na wiecu w Chojnicach przedstawiono po raz pierwszy główne założenia związane z reformą rolną i parcelacją większej własności ziemskiej. 30 marca brygady parcelacyjne wyszły w teren.

03.1945
pod względem terytorialnym–administracyjnym ziemia chojnicka weszła początkowo w skład powstałego okręgu gdańskiego. Od połowy 1945 r. była jednak pod nadzorem czynników powstałych na Kujawach., w tym samym roku powstało województwo gdańskie, ale Chojnice nie weszły w jego skład, a do województwa z siedzibą w Bydgoszczy.

21.05.1945
w Chojnicach odbyła się uroczystość Święta Chłopa, w której uczestniczyło ok. 800 rolników z całego powiatu. Przy tej okazji wręczono pierwsze nadania ziemi, czym zapowiedziano przeprowadzenie reformy rolnej w powiecie chojnickim.

24.05.1945
odbyło się zebranie organizacyjne Powiatowego Związku „Samopomoc Chłopska”, którego prezesem został Eugeniusz Nasielski.

26.06.1945
powstały gminne spółdzielnie w Borowym Młynie, Brusach, Czersku, Karsinie, Lipnicy i Rytlu

01.07.1948
oddano do użytku Dom Opieki dla Starców w Lichnowach, który mógł pomieścić 15 pensjonariuszy.

00.05.1948
mieszkańcy powiatu wsparli kwotą 300 000 zł pogorzelców ze wsi Lichnowy

00.12.1951
zradiofonizowano wieś. Pojawiły się głośniki nazywane kołchoźnikami.

1952
utworzono Spółdzielnię Produkcyjną, która miała 50 ha i działała na zasadzie kołchozu.

05.1955
przeprowadzono elektryfikację wsi

1957
pożar połowy wsi

1957
wizytacja ks. biskupa Czaplińskiego

04.02.1959
odbyło się zebranie założycielskie KGW w Lichnowach

1960
KGW zorganizowało pierwszy dzieciniec, który trwał w okresie żniw

14.07.1961
sejm uchwalił ustawę O rozwoju systemu oświaty i nauczania, w której uznano nauczanie religii poza obrębem szkoły za słuszniejsze i korzystniejsze.

19.08.1961
zarządzeniem ministra oświaty o prowadzeniu punktów katechetycznych zajęcia mogły być prowadzone w kościołach i pomieszczeniach parafialnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez duchownych świeckich, a nadzór nad nimi sprawować miał inspektor oświaty. Na terenie powiatu chojnickiego w parafiach , gdzie istniały budynki około parafialne, przystosowano je do nauczania religii. W mniejszych parafiach naukę religii prowadzono w kościołach.

19.10.1961

01.01.1962
z dniem 31.12.1961 r. nastąpiły zmiany w podziale administracyjnym powiatu, a mianowicie m.in. zniesiono gromadę Sławęcin, a obszar jej włączono do gromady Ogorzeliny; gromadę Doręgowice , a obszar jej (z wyjątkiem wsi Moszczenica) włączono do gromady Ogorzeliny. Moszczenicę włączono do gromady Charzykowy. Wyłączono z powiatu chojnickiego wieś Obrowo i włączono ją do gromady Kęsowo w powiecie Tuchola.

01.01.1962
na terenie powiatu chojnickiego działało 15 gromadzkich rad narodowych, za które odpowiedzialni byłi m.in.: Charzykowy – Marian Cieślewicz; Ogorzeliny – Jan Grygiel; Silno – Józef Kunda; Swornegacie – Bronisław Kreński. Funkcjonowały także dwa miasta, tj. Chojnice i Czersk.

01.01.1973
nastąpiła zmiana w zakresie podziału administracyjnego powiatu. W miejsce dotychczasowych 11 gromad utworzono osiem gmin. Władzę administracyjną przejęły utworzone urzędy gminne. Wśród nich znajdowały się: gmina Chojnice – z połączenia obszarów gromad Charzykowy i Silno. Ponadto obszary gmin pozostały w miejscowościach: Czersk, Karsin, Ogorzeliny i Rytel. Nominacje na stanowiska naczelników gmin z rąk przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej otrzymali m.in.: Henryk Gostomczyk – na naczelnika gminy Chojnice; Józef Kapiszka – na naczelnika gminy Ogorzeliny;

01.09.1990
uroczyste otwarcie nowej szkoły

25.03.2004
Parafię włączono do dekanatu rytelskiego.

07.02.2009
KGW obchodziło uroczyście 50 lat swojego istnienia


Kolejna wzmianka pochodzi z “Katalogu Zabytków Sztuki W Polsce” wydanego przez Polską Akademię Nauk – Instytut Sztuki, w Warszawie, w 1979 roku.

LICHNOWY WIEŚ. Wzmiankowana 1338. 1363 odnowienie przywileju chełmińskiego dla wsi chłopskiej w komturstwie tucholskim. KOŚCIÓŁ PAR. p.w. św. Jadwigi. Parafia wzmiankowana 1363. Pierwotny kościół wymieniony jako spalony 1570. Kolejny, konstrukcji szkieletowej, wzmiankowany 1653; następny zbudowany 1680, 1688 wymieniany jako ewangielicki. Obecny wzniesiony 1863-6. Wieża uszkodzona 1877, odbudowana 1878. Neogotycki. Orientowany. Murowany z cegły na podmurowaniu granitowym. Krótkie zbliżone do kwadratu prezbiterium z dwiema przybudówkami po bokach objętych bryłą korpusu, mieszczącymi zakrystie i loże na piętrze. Szersza nawa pięcioprzęsłowa z wieżą od zach. W prezbiterium sklepienie gwiaździste. W nawie strop dwupołaciowy z podciągami i dekoracją maswerkową. Tęcza, arkady empor oraz okna zamknięte łukami ostrymi; na ścianie tarczowej nad tęczą ślepa arkatura maswerkowa. Na zewnątrz oszarpowany, ze szczytami schodkowanymi. Wieża częściowo wtopiona w korpus, od wsch. i zach. zwieńczona szczycikami, nakryta daszkiem namiotowym, na którym iglica z latarnią, pobita blachą. Portale ostrołukowe z wimpergami. Dachy dwuspadowe kryte dachówką. – Wystrój jednolity z czasów budowy, neogotycki, obejmujący ołtarz główny, trzy ołtarze boczne, ambonę i drewniany chór muzyczny z organami. W ołtarzach obrazy: w głównym św. Jadwiga; w lewym bocznym N.P. Maria Niepokalanie Poczęta; w prawym św. Roch; w trzecim, ustawionym w nawie, Matka Boska Szkaplerzna, sygn. T.H. Redner 1870. Obraz św. Elżbiety udzielającej jałmużny, manierystyczny w. XVI/XVII, kilkakrotnie przemalowany, m.i. 1839 przez Józefa Radomskiego, mal. na desce, z metalową koroną rokokową, w ozdobnej ramie rokokowej 2. poł. w. XVIII (pochodzący z ołtarza głównego poprzedniego kościoła). Kropielnica rokokowa 2. poł. w. XVIII. Krucyfiks barokowy w. XVIII (?). Monstrancja wieżyczkowa, neogotycka 1881, z literami JMDG. Korona, miecz i palma, srebrne, rokokowe 1767, fundowane przez Andrzeja i Katarzynę Mosolft, zdięte z obrazu św. Katarzyny w Sławęcinie. Ornat niebieski z tkaniny w. XVIII.

©2012 przez lichnowy.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero Sp. z o.o. - www.chojnice.it Liczba odwiedziń strony: